MM - Žaluzie
Zavolejte nám...
+420 603 736 403
... nebo napište
info@mm-zaluzie.com
Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MM-ŽALUZIE MARTIN MIŠKOVIČ

I. Obecná ustanovení

1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VP") upravují podmínky dodávek výrobků a jejich montáže obchodní společností MM-ŽALUZIE.CZ s.r.o., se sídlem Praha 9 – Střížkov, Jablonecká 322/71, PSČ: 190 000, IČ: 677 58 622, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177712 (dále jen „dodavatel"). VP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, popř. kupní smlouvy, uzavírané mezi dodavatelem (jako zhotovitelem či prodávajícím) a zákazníkem (jako objednatelem či kupujícím dále jen „objednatel"), - dále jen „smlouva". VP jsou vydány dodavatelem ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník").

2.

Předmětem smluvního vztahu mezi dodavatelem na straně jedné a objednatelem straně druhé, je dodávka, resp. dodávka a montáž zboží nebo služby. VP stanovují podmínky, za kterých je na základě potvrzené písemné smlouvy o dílo nebo akceptované písemné objednávky uzavřena individuální smlouva o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen smlouva) a dále určují část obsahu uzavřené smlouvy o dílo. Ustanovení v individuální smlouvě o dílo mají přednost před odchylným zněním VP. Ustanovení ve VP a podmínkách nabídky mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně platných právních předpisů.

3.

Uzavření smlouvy a dílo

Individuální smlouva o dílo je uzavřena podpisem písemného návrhu smlouvy smluvními stranami, anebo je uzavřena v čase, kdy zhotovitel doručí objednateli bezvýhradně odsouhlasenou potvrzenou objednávku. Předmět smlouvy může být vymezen i odkazem na nabídku zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých smlouvou. Eventuální změny v provádění díla budou dohodnuty v dodatku ke smlouvě, resp. akceptovanou změnou objednávky.

4.

Na základě smlouvy se dodavatel zavazuje zhotovit a předat objednatelikompletní a do řádného užívání schopné dílo dle předmětu smlouvy.Objednatel se zavazuje dále dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílopřevzít a uhradit za ně cenu dle smlouvy o dílo.

5.

Dodavatel je povinen provést sjednané dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Dodavatel může provést dílo ještě před sjednanou dobou, pokud není písemně dohodnuto jinak. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli dodavatele (vyšší moc apod.) nebo v důsledku nedostatečné součinnosti ze strany objednatele, v důsledku kterých bude provedení díla ztíženo, prodlužuje se termín provedení díla o toto období. V případě, že si objednatel dodatečně po uzavření smlouvy objedná jakoukoli změnu, úpravu či rozšíření díla, smluvní strany o této skutečnosti sepíší písemný změnový list. V případě, že po uzavření smlouvy (při nebo před zahájením provádění díla) vyjdou najevo nové objektivní skutečnosti, které si vynutí změnu ceny díla či vícenáklady na provedení díla, a které nastaly nezávisle na vůli dodavatele, a které dodavateli nebyly a nemohly být známy při uzavírání smlouvy, je objednatel povinen potvrdit dodavateli změnový list reflektující tyto skutečnosti. V případě, že se objednatel nedohodne s dodavatelem na podmínkách změnového listu, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Oběma stranami potvrzený změnový list se stává nedílnou součástí smlouvy, který ji v příslušném ujednání nahrazuje či doplňuje. Písemná forma potvrzení změnového listu je zachována, pokud je změnový list potvrzen elektronicky, kdy z e-mailu je patrný zřejmý projev vůle odesílatele.

6.

Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže by se k jejich plnění výslovně písemně zavázal.

7.

Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel až úplným uhrazením celkové ceny díla.

II. Spolupůsobení objednatele a dodavatele

8.

Objednatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, zejména že je plně svéprávný, a že má finanční prostředky k úhradě sjednané ceny díla.
Objednatel je povinen na žádost dodavatele doložit údaje nezbytné k uzavření smlouvy (výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, osvědčení plátce DPH, apod.).

9.

Rozměry zboží dle smlouvy se určují změřením dodavatelem. Dodavatel provede zaměření u objednatele a přizpůsobí jim výrobní rozměry výrobků. Dodavatel dodá výrobky na míru dle výrobních norem a dodacích podmínek výrobce.

10.

Objednatel je povinen umožnit dodavateli zaměření nejpozději do termínu určeného dodavatelem a poskytnout mu přitom přiměřenou součinnost.

11.

Jestliže si objednatel provádí zaměření sám, ručí za udané výrobní rozměry v plném rozsahu. Případné úpravy výrobků je povinen uhradit objednavatel.

12.

Objednatel pro dodavatele zajistí k řádnému provádění díla:

a) uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno dílo, které je předmětem této smlouvy a odstranění překážek, které by bránily přístupu k těmto plochám; a
b) bezplatný odběr elektrické energie a vody; a
c) vstup pro dodavatele do míst k provádění díla.

13.

Dodavatel je povinen, jak ve vnitřním prostoru objektu objednatele, tak i vně tohoto objektu, dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla.

14.

Dodavatel zajistí, že jeho pracovníci budou při provádění montáže u objednatele dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární předpisy. Objednatel je povinen zabezpečit, aby při provádění montáže pracovníky dodavatele u objednatele nedošlo k ohrožení zdraví či života pracovníků dodavatele jinými vlivy.

15.

Plnění díla je ukončeno předáním a převzetím namontovaného zboží objednateli dodavatelem. V případě, že z důvodů na straně objednatele není možné plnění díla zcela ukončit v době stanovené dle smlouvy, je dodavatel oprávněn vyúčtovat celkovou cenu díla a žádat doplacení celé ceny dodávky tak, jakoby plnění díla bylo zcela dokončeno.

III. Předání a převzetí díla

16.

Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Objednatel je povinen provedené dílo nebo jeho jednotlivé etapy převzít. Předáním a převzetím celého dokončeného díla dle smlouvy se rozumí stvrzení dodacího listu (předávacího protokolu) podpisem objednatele, které se uskuteční v místě provádění díla. Vykazuje-li dílo vady či nedodělky, které podstatným způsobem nebrání užívání díla k sjednanému nebo obvyklému účelu, nebo není-li dílo zcela zkompletováno, je objednatel povinen dílo nebo jeho část převzít a podepsat předávací protokol s tím, že v předávacím protokolu specifikuje zjištěné vady či nedodělky. Nebyl-li sjednán ve smlouvě termín pro odstranění vad a nedodělků, dodavatel je povinen vady neprodleně odstranit, tzn., zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 2 týdnů od předání, není-li s objednatelem sjednáno jinak v předávacím protokole. O tuto dobu se prodlužuje termín pro uplatnění smluvní pokuty. Pokud vada či nedodělek nejsou jednoznačně konkrétně specifikovány v předávacím protokole, má se za to, že dílo bylo předáno bez takové vady či nedodělku. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, dodavateli vzniká nárok na úhradu konečné ceny díla okamžikem podpisu předávacího protokolu, popř. okamžikem, kdy objednatel neoprávněně odmítl dílo převzít. Pokud objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít v rozporu se smlouvou, je objednatel v prodlení s plněním svého závazku, přičemž dodavatel tuto skutečnost vyznačí do předávacího protokolu. Dodavatel je tímto okamžikem oprávněn vyúčtovat cenu díla nebo jeho části. Předchozím odstavcem však není dotčen nárok dodavatele na úhradu části díla, která byla řádně provedena, a to i v případě, že jiná část díla vykazuje vady.

17.

Pokud není dodavateli z důvodů na straně objednatele umožněno provést plnění díla ve sjednaném termínu, je dodavatel oprávněn požadovat úhradu celé částky, tak jakoby plnění díla bylo zcela dokončeno. Tím se dodavatel nezbavuje povinnosti plnění díla dokončit dle svých časových a kapacitních možností. Nový termín dokončení plnění díla bude stanoven dohodou obou smluvních stran.

18.

Po dobu zásahu vyšší moci a po dobu nezbytnou k odstranění těchto zásahů nebo vlivem klimatických podmínek, při nichž nelze spravedlivě po dodavateli požadovat provedení díla bez vad, dodavatel není v prodlení s plněním díla. Termín dokončení a předání díla se posunuje o dobu tomuto odpovídající. O takové skutečnosti je dodavatel povinen v přiměřené době objednatele informovat a sdělit mu předpokládaný termín splnění díla.

IV. Odpovědnost za škody a náhrada škody

19.

Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci do okamžiku převzetí namontovaných prvků objednatelem nebo jím pověřenou osobou u objednatele. Objednatel přebírá nebezpečí škody na zhotovované věci okamžikem převzetí namontovaných prvků objednatelem, nebo jím pověřenou osobou u objednavatele (tj. dnem potvrzení dodacího listu podpisem objednatele). Povinnost k náhradě škody způsobené dodavatelem při realizaci díla se v souladu s § 2898 občanského zákoníku vylučuje s výjimkou škody způsobené úmyslně, z hrubé nedbalosti či škody způsobené na přirozených právech člověka. Toto ustanovení nevztahuje na objednatele v postavení slabší smluvní strany. V případech, na něž nedopadá vyloučení odpovědnosti dle předchozího odstavce, platí, že dodavatel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením své povinnosti do výše skutečné škody. Ustanovení zahrnuté pod tento bod se nevztahují na případy, kdy porušení povinnosti je kryto smluvní pokutou.

20.

Dodavatel je v souvislosti s dílem pojištěn z odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho provozní činností.

V. Záruky

21.

Dodavatel odpovídá za to, že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat zákonům, jejich prováděcím předpisům, závazným technickým normám a směrnicím vztahujícím se k předmětu smlouvy platným v České republice v době uzavření smlouvy o dílo.

22.

Dodavatel poskytuje objednateli záruku na správnou funkci dodaných výrobků 24 měsíců, pokud není ujednáno jinak, ode dne potvrzení dodacího listu (předávacího protokolu) podpisem objednatele při dodržování návodu k údržbě, a to v případě, že součástí dodávky byla montáž dodavatelem. Záruční doba neběží po dobu prodlení objednatele s úhradou ceny díla vůči dodavateli. Tato skutečnost však nemá vliv na skončení záruční doby do 24 měsíců od okamžiku potvrzení dodacího listu (předávacího protokolu). V případě odběru výrobků bez montáže, se záruční podmínky řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě.

23.

Dodavatel neodpovídá za vady na díle způsobené nevhodně zpracovaným projektem, vyšší mocí, mechanickým poškozením, obvyklým opotřebením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele nebo třetí osoby, nedodržením pokynu obsažených v návodu k obsluze a údržbě, zaviněním třetích osob, nedodržením písemných upozornění (pokynu) zhotovitele. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním, ošetřováním, vnějšími vlivy (např. povětrnostní vlivy, lavina, silný vítr, vichřice, povodeň) či nedostatečnou údržbou díla.

24.

Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady během záruční doby. Takovou vadu je povinen vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit. Jestliže dodavatel za vadu díla odpovídá, je povinen ji na své náklady odstranit, a to do 30 dnů od jejího oznámení.

25.

Oznámení o vadách musí být učiněno písemnou formou (e-mailem na adresu: info@samezaluzie.cz, nebo poštovní zásilkou na adresu: MM-ŽALUZIE MARTIN MIŠKOVIČ se sídlem Praha 9 – Střížkov, Jablonecká 322/72, PSČ: 190 000, a musí obsahovat adresu místa, číslo smlouvy nebo dodacího listu, přesný popis závady nebo jejího projevu, přesné určení pozice dle smlouvy o dílo, na které byla závada zjištěna a kontaktní údaje objednatele. Před zahájením záruční opravy musí být servisnímu technikovi dodavatele předložena odpovídající smlouva nebo dodací list.

26.

Podmínkou trvání záruky je skutečnost, že na dodávce dodavatele nebudou prováděny žádné dodatečné úpravy bez jeho vědomí a souhlasu.

27.

Cenovou kalkulaci mimozáručních servisních prací (včetně dopravy) si je možné vyžádat od dodavatele před jejich objednávkou. Provedené mimozáruční opravy je objednatel povinen řádně uhradit.

VI. Platební podmínky a Sankce

28.

Dodavatel je oprávněn požadovat od objednatele uhradit 70% ceny díla jako zálohu před zahájením provádění díla. Je-li objednatel v prodlení s úhradou zálohy, posouvá se o dobu prodlení s úhradou zálohy, termín pro zahájení provádění díla a z toho vyplývající i termín pro dokončení a předání díla. Je-li objednatel v prodlení s úhradou zálohy, delším než 14 dní ode dne podpisu smlouvy, nebo v prodlení s plněním jakéhokoli jiného svého závazku, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedojde-li k uhrazení zálohy do 30 dnů od podpisu smlouvy, smlouva marným uplynutím lhůty k úhradě automaticky pozbývá platnosti a smluvní strany jí nejsou nadále vázány.

29.

Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je cena za dopravu obsažena v ceně díla. V této ceně jsou zahrnuty náklady dodavatele na dopravu nezbytně nutnou k provedení díla (i v případě, že je sjednáno dílčí plnění) a k plnění závazků plynoucích z odpovědnosti dodavatele za vady na území České republiky. Cena nezahrnuje náklady na marné výjezdy dodavatele způsobené nedostatečnou součinností objednatele, náklady dopravu u servisních a mimozáručních oprav a dále u záručních oprav prováděných mimo území ČR. V takovém případě hradí objednatel cenu za dopravu na místo určení a zpět dle aktuálně platného ceníku dodavatele.

30.

Dodavatel je povinen provést vyúčtování ceny za dílo nebo její části nebo event. svých dalších nároků dle smlouvy fakturou – řádným daňovým dokladem, který doručí objednateli.

31.

Lhůta splatnosti zálohových faktur a faktur dodavatele se stanovuje v délce 14 dní od vystavení, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. Uhrazením příslušné platby bezhotovostním převodem se rozumí okamžik připsání úplné částky na účet dodavatele. Toto však neplatí u plateb, které byly zaslány s chybnými údaji platby (např. nesprávný variabilní symbol nebo nesprávná částka). V tomto případě se za datum úhrady příslušné platby považuje den identifikace takové platby ze strany dodavatele.

32.

Je-li sjednána úhrada ceny díla ve splátkách dle splátkového kalendáře, stává se celý zbytek závazku objednatele splatným, okamžikem prodlení objednatele s úhradou jakékoli splátky.

33.

Pokud dojde k marnému výjezdu montážní skupiny dodavatele na místo montáže zaviněním objednatele, bude objednateli dodavatelem vyúčtována náhrada škody odpovídající nákladům na dopravu a prostoj.

34.

V případě, že dílo není realizováno pro porušení povinnosti objednatele poskytovat dodavateli součinnost (zejm. odmítnutí provedení díla nebo jeho části, účelové bránění v realizaci díla, etc.), je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10% smluvní ceny. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody. Pokud dojde k ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu v době, kdy již bude zboží dodavatelem vyrobeno/objednáno, objednatel je povinen uhradit výše uvedenou smluvní pokutu a zároveň smluvní pokutu rovnající se uhrazené záloze, která tímto propadá ve prospěch dodavatele. V případě, že dodavateli nebyla ještě záloha uhrazena nebo pokud uhrazená propadnuvší záloha nedosahuje výše škody způsobené objednatelem, budou náklady s výrobou vyčísleny a fakturovány objednateli dodavatelem v plné výši.

35.

Dodavatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na smluvní pokutu a náhradu škody vůči objednatelem uhrazené záloze.

VII. Závěrečná ustanovení

36.

Objednatel (odběratel) není oprávněn postupovat své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

37.

Případné spory vzniklé ze smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, se strany zavazují řešit především smírně. Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, dodavatel s objednatelem si sjednávají, že jejich spory budou rozhodovány příslušným soudem ČR.

38.

Objednatel výslovně souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a užívat údaje o objednateli ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem řádného plnění smlouvy a pro obchodní účely s tím, že dodavatel je ve stejném rozsahu oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje o objednateli společnostem náležejícím do shodného podnikatelského seskupení s dodavatelem a partnerům dodavatele, kteří budou zavázáni k řádnému nakládání s těmito údaji v souladu s právním řádem ČR.

39.

Za písemné se považují právní jednání doručené doporučeně poštou nebo elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy u každého účastníka, není-li sjednána jiná adresa.

40.

Pokud se kterékoli ujednání stran učiněné ve smlouvě či v těchto VP stane neplatným, nulitním nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení smlouvy a VP zůstávají plně platná a účinná a nebudou žádným způsobem dotčena, omezena nebo zneplatněna a smluvní strany nahradí taková neplatná a nevymahatelná ustanovení jinými ustanoveními odpovídajícím účelu a ujednání ve smlouvě, která budou platná, účinná a vymahatelná a učiní tak bez zbytečného odkladu. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto VP a dáleZásady a pokyny při užívání výrobků dodavatele. Tyto VP jsou zveřejněny na webových stránkách dodavatele.

41.

Objednatel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s obsahem smlouvy ve znění všech jejích příloh, že s nimi souhlasí a bude dodržovat sjednané.

42.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou stran pouze písemnými dodatky. Dodatky nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.